Vedtægter

Vedtægter for Mountain & Moorland Denmark.

M&M_Vedtægter_2019-02-23 

Foreningens navn, hjemsted og formål.

 • 1 Foreningens navn er ” Mountain & Moorland Denmark”.
 • 2 Foreningen er hjemmehørende på formandens adresse.
 • 3 Foreningens formål er:
  • at promovere og synliggøre Mountain & Moorland ponyer.
  • at arrangere aktiviteter for Mountain og Moorland ponyer.
  • at være med til at fastholde børn og unges interesse for at arbejde med ponyer, gennem aktiviteterne.

 

Medlemmer

 • 4 Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
 • 5 Én avlsforening eller interessegruppe under Mountain & Moorland ponyracerne, kan optages som støttemedlem, men har ingen stemmeret, uanset antallet af medlemmer.
 • 6 Et medlemskab gælder for det kalenderår for hvilket det er tegnet.
 • 7 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller udviser en adfærd, der skader foreningens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes en karantæne eller i grovere tilfælde ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

Generalforsamling

 • 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • 9 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles skriftligt med angivelse af dagsorden bilagt  indkomne forslag til behandling til samtlige medlemmer senest 30 dage før.
 • 10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent.
  • Valg af stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Eventuelle forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  • Valg af revisor og suppleant.
  • Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles formanden inden den 1. januar forud for generalforsamlingen.

 • 11 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne ved personlig underskrift eller et flertal i bestyrelsen forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på 3 uger med angivelse af dagsorden og bilagt indkomne forslag til behandling.
 • 12 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages efter dirigentens bestemmelse eller når blot èn af de stemmeberettigede udtrykker ønske derom. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
 • 13 Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
 • 14 For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest d. 3l. januar. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare.
 • 15 Hvis et medlem, som ønsker at opstille til bestyrelsen, af personlige årsager ikke kan være til stede, skal der foreligge skriftligt tilsagn til bekræftelse af kandidaturet.
 • 16 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Ledelse

 • 17 Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 – 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, samt 1 – 2 suppleanter. Der afgår så vidt muligt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hvert år. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen findes rækkefølgen ved lodtrækning. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før udløb af vedkommendes periode indtræder en suppleant på den ledige plads, og færdiggør den udtrædendes periode. Såfremt der ikke findes en suppleant vælges der på førstkommende generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem til at færdiggøre den vakante periode.
 • 18 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 19 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
 • 20 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen fastsætter opgaver og arbejdsområde for de enkelte udvalg, der konstituerer sig selv. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til udvalgene, dog kan udvalgene benytte sig af ekspertise ad hoc i udvalgsarbejdet, uden vedkommende er medlem af foreningen.

 

Tegning og hæftelse.

 • 21 Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og/eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves godkendelse af formand og kasserer i forening.
 • 22 Bestyrelsen beslutter evt. økonomisk støtte fra sag til sag, og kun med forud aftalt fast beløb uanset arrangementets art. Foreningen kan kun hæfte for det aftalte beløb, uanset arrangementets økonomiske situation i øvrigt.
 • 23 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Ansvar over offentlige myndigheder.

 • 24 Bestyrelsen er ansvarlig overfor offentlige myndigheder, og skal sørge for fornødne tilladelser og overholdelse af gældende lovgivning.
 • 25 Bestyrelsen sender en oversigt over foreningens medlemstal og virksomhed i det foregående år til de offentlige myndigheder, der måtte kræve dette.

 

Regnskabsår.

 • 26 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 • 27 På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
 • 28 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 • 29 Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 • 30 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • 31 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages såfremt forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en afgørelse ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden for 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald via The National Pony Society (NPS) tilfalde den mest truede af Mountain & Moorland ponyracerne.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. maj 2010, og siden revideret ved generalforsamlingen 13/2 2011, 22/2 2014, 8/2 2015 og 23/2 2019.